ජින් ජු ෆෙන්

අවුරුදු 16 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද
  • Jin Ju Feng2
  • Jin Ju Feng11
  • jinjufeng

අපි ගැන

සාදරයෙන් පිළිගනිමු

සීමාසහිත ලියාඕචෙන් ජින් ජු ෆෙන් ආනයන හා අපනයන වෙළඳ සමාගම, 2005 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය ප්‍රාග්ධනය මිලියනයකි.
පිපිරුම් ace ​​ෂ්මක සරඹ පයිප්ප, මැහුම් රහිත වානේ පයිප්ප, කුහර බෝල්ට් සහ වෙනත් නිෂ්පාදන අපනයන වෙළඳාම පිළිබඳ විශේෂ specialized ය.
සීමාසහිත Liaocheng Xing Rong Steel Tube Co., Ltd. Shandong Jin Jian සරඹ මෙවලම් (නිෂ්පාදන) සමාගම, සීමාසහිත Liaocheng Jin Ju Feng ආනයන හා අපනයන වෙළඳ සමාගම .

තවත් කියවන්න
තවත් කියවන්න
  • certification1
  • certification