ජින් ජු ෆෙන්

අවුරුදු 16 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

නැංගුරම් තීරුව

  • Supanchor R25 R38 R51 self drilling anchor SDA bars for Underground Construction

    භූගත ඉදිකිරීම් සඳහා සුපන්චෝර් R25 R38 R51 ස්වයං විදුම් නැංගුරම SDA බාර්

    ස්වයං විදුම් නැංගුරම් පද්ධතිය සමන්විත වන්නේ කුහර නූල් සහිත නැංගුරම් බාර්එකකින් වන අතර එය එක් මෙහෙයුමක දී කැනීම්, නැංගුරම් දැමීම සහ ඇඹරීම සිදු කරයි. පතල් කැණීම්, උමං මාර්ග, දුම්රිය, මෙට්‍රෝ ඉදිකිරීම් යනාදී ව්‍යාපෘතිවල බහුලව භාවිතා වන බෑවුම් ස්ථායීකරණය, උමං පෙර ආධාරක, මයික්‍රෝ ගොඩවල් සහිත අත්තිවාරම් ආදිය සඳහා ස්වයං විදුම් නැංගුරම් පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ.