ජින් ජු ෆෙන්

අවුරුදු 16 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

නැංගුරම් බිට්

  • Anchor Bit

    නැංගුරම් බිට්

    SINODRILLS ස්වයං විදුම් නැංගුරම් බිටු කැණීම් සිදුරක් සඳහා පරිත්‍යාග කළ හැකි පරිභෝජනයක් ලෙස භාවිතා කරයි, සාමාන්‍යයෙන් ටංස්ටන් කාබයිඩ් සහ වානේ hard න ලෙස වර්ග දෙකක් ඇත, යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ වාත්තු නිෂ්පාදන තාක්ෂණය හරහා.